Time in Los Angeles -
Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honor

Please use the envelopes inserted in the newsletter and send your contributions


ՀԲԸՄ-ը նպատակ ունի իր կեդրոնական գրասենեակը ԱՄՆ-էն տեղափոխել Հայաստան:
The purpose of an open letter is an attempt to start a dialogue around issue(s).
It is addressed to individuals through media but intended to be read by the public
Click to read article by Mr. Vartkes Kourouian SARF - TelethonIn Celebration of 90th anniversary of Melkonian Educational Institute
honoring the founders Garabed and Krikor Melkonian brothers,

an unforgetable reunion will be held in Cyprus starting July 14, 2016.
(Details posted on Facebook)

The place chosen is the salvaged Melkonian School and
Heroic group of Melkoniantsis stopped the sale of the properties
and since 2005, we still have a place to call it "Home".

Երանուհի ՂազարեանՀայ Դպրոցի Փակման-Բացման Մասին - ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

   Հայկական դպրոցներ փակուեցան, պատմական հարուստ ժառանգութեամբ,
սերունդներ դրոշմած, ինչպէս Կիպրոսի նախախնամական դեր կատարած
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը:
Ան նախախնամական դեր ունեցաւ Միջին-Արեւելքի հայութեան համար, եւ հիմա,
որ Կիպրոսը Եւրոմիութեան անդամ է, կրնար նոյն նախախնամական դերը ունենալ
Եւրոպայի հայութեան համար, ուր գիտենք որ դպրոցներու առատութիւն չկայ:

       
        

Now and then, some will argue our postings that may be aggressive and offending  to AGBU, but don’t we all agree that they are responsible for our tragic situation. They destroyed an institution when they were at a crucial crossroad and tried to fix their finances. Looking through the glasses of Melkoniantsis, tragedy is affecting Diasporans. We don’t have to lecture our readers because everybody is aware and well educated. We have been told that we should adapt and change with the passing of time, forget the past and embrace the present. We all know what does this mean, don’t complain, just follow, but whereto. Ahead of us, we see nothing but the loss of our values that preserve our entity. Diaspora and Armenia can only survive when they have a common bond, one cannot exist without the other. Ayb Foundation with the help of AGBU is trying to expand its operation outside the borders of their base, Armenia, because Ayb’s leadership unlike AGBU’s leaders, understand and realize that when we have a strong Diaspora only then their projects within Armenian will be meaningful, productive and benefit the Armenian nation worldwide. Empowering our future generation with the tools of modern education within the framework of national survival in every aspect of a strong nation, targets and stops the slow process of our assimilation.
PRESERVE AND SAVE MELKONIAN SCHOOL in Cyprus.
Ayb should focus and make use of Melkonian properties!

Testimony of Father Mesrob Aramyan:
(His article in Armenian. Source: Aravot Website)

Կրթութիւնը բոլորիս խնդիրն է: Մենք բոլորս կոչուած ենք իմաստաւորուած կեանքի եւ սերնդակերտման: Այս առումով կրթութիւնը հասարակութեան գլխաւոր առաքելութիւնն է եւ որպէս այդպիսին նուիրական է եւ սուրբ:
      

 

 Արդեօ՞ք ՀԲԸՄ-ի խնամատար մարմինը սխալ մը գործելով փոշիի
վերածած է  Մելգոնեան Եղբայրներու հսկայ ժառանգը:
Եթէ ո՛չ, ինչո՞ւ այդ անձեռնմխելի Հիմնադրամը չի օգտագործուիր
Բարերարներու կողմէ պայմանագրուած նպատակին:
Միայն Մելգոնեանը բանալով, ՀԲԸՄ-ը կրնայ փաստել թէ՝
Եգիպտոսի մէջ գտնուող Մելգոնեան Եղբայրներու
երեսունական թուականներուն ծախուած կալուածներուն
ներկայ համարժէքը չէ՛ փճացած:
Թո՛ղ ըսեն թէ Մելգոնեան Հիմնադրամը գոյութիւն չ՛ունի այս
կամ ուրիշ արդարացի պատճառներով, բայց շատ լաւ գիտենք
թէ այդ գումարը գոյութիւն ունի եւ գաղտնօրէն պահուած է
Զուիցերիոյ կամ այլ երկրի մը դրամատան մէջ:

Մելգոնեան Կտակին նպատակն էր Հիմնադրամին եկամուտը
տրամադրել Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան գործադրութեան՝
մատակարարութեան եւ այժմ երբ Մելգոնեան Վարժարանը փակ է,
մենք իրաւացիօրէն հարց կուտանք թէ ՀԲԸՄ ինչ իրաւունքով կրնայ
«conditional donation» մը տարբեր ծրագիներու համար գործածել/ծախսել:
Yes, they are non-profit organization but funds in the banks still bear interest income.


«ԱՅԲ» Կրթական Հիմնարկը
Կը Դիմէ Ամերիկահայութեան Օժանդակութեան

ՅԱԿՈԲ ՎԱՐԴԻՎԱՌԵԱՆ (Կարդալ յօդուածը)

More on this subject
@AGBU and the Ayb Educational Foundation Discuss Education Goals for Armenia
What about Diaspora - Melkonian Educational Institute?
Ayb's Melkonian Project which was discarded by AGBUՈսկի Մետալով   կը Պարգեւատրուի Հայաստանի
Հանրապետութեան Կրթութեան եւ Գիտութեան Նախարարութենէն

Click to View Photo Albumof the Ceremony

Barkev Gureghian, son of Mr. Kevork Gureghian, recently was in Cyprus,
went to Melkonian Educational Institute and made the following video.

Abandoned!


Երեւան, Հոկտեմբեր
07, 2015
Ըստ «Արեւելք» լրատուական կայքէջին,
(ծանուցումը կը հաղորդենք նոյնութեամբ)
ՀԲԸՄ-ի Կիպրոսի  «Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան» 
տարբեր տարիներու շրջանաւարտներ  դաշտագնացութիւն մը
կատարած են Սեպտեմբեր 27, 2015-ին Լոս Անճելոսի մէջ:
Նշենք,  որ  առիթին մասնակցած են շուրջ 170 շրջանաւարտներ:   
«Արեւելք»ի ունեցած տեղեկութիւններով  շրջանաւարտները
(յատկապէս 1970  թուականի) տրամադրուած են միութիւն մը ստեղծել  
հետապնդելու համար Մելգոնեանի վերաբացման խնդիրը: 
Անոնք կը մեղադրեն Բարեգործականը Մելգոնեան վարժարանը փակելուն մէջ: 
Ծանօթ: Մելգոնեանի շրջանաւարտները արդէն ունին երկու
Սանուց Միութիւններ Լոս Անճելոսի մէջ:
Առաջինը՝ Մելգոնեան Սանուց եւ Բարեկամներ Միութիւնը
որ բոլորին ծանօթ է թէ ինչ նպատակով հիմնուեցաւ 2004-ին:
Եթէ չ՛ունենայինք այս Միութիւնը՝ Մելգոնեանի կալուածը
ծախուած եւ քանդուած պիտի ըլլար ներկայիս
եւ Մելգոնեան Հաստատութիւնը մոռցուած հարց մը պիտի ըլլար:
Եկրորդը՝ ՀԲԸՄ - Մելգոնեան Սանուց Միութինը,
որ երկու տարեկան է, դարձեալ գիտենք թէ ինչպէս կազմուեցաւ:
Ո՛չ մէկ ծրագիր ունին Մելգոնեանը վերաբանալու մասին:
Հիմա՝ ըստ վերոյիշեալ կայքէջին, Մելգոնեանցիք պիտի ունենան
երրորդ միութիւն մը, թէեւ մանրամասնութիւնները մեզի ծանօթ չեն,
բայց ենթադրաբար՝ պիտի աշխատին Մելգոնեանը վերաբանալ:


Հարցազրոյց Կիպրոսի Խորհրդարանի Հայ Երեսփոխան

Պրն.ՎարդգէսՄահտեսեանիհետ

«Այբ» Ու «Լոյս» Հիմնադրամներն Ու ՀԲԸՄը (Կարդալ ...)
Բայց չի կրցան Մելգոնեանը վերաբանալու ծրագիրը յաջողեցնե՜լՄի Մոռնաք Կարդալ Ռ. Հատտէճեանի Յուշատետրը
Ամէն Օր
Հետեւինք եւ Զարգացնենք Մեր Արեւմտահայերէնը

 

Անկասկած հպարտ կ՛զգանք ՀԲԸՄ-ի փայլուն Անցեալով, Մելգոնեանով,
բայց իր Ներկան մեզ կը դաւաճանէ, կը խաբէ, եւ մենք մեզի հարց կուտանք, ինչո՞ւ.

 

 

«ԱԶԳ» Օրաթերթ 02-26-2011
Փրկել Արեւմտահայերէնը՝ Մելգոնեան Կրթական Նոր Հաստատութեան Օգնութեամբ


Մելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը
Հայ դպրոցի աճման վկայ եղանք եւ պահ մը մոռցանք որ այլ
Երկինքներու տակ դպրոցներ փակուեցան:
Կը գրէ ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ այս առիթով (լման յօդուածը)
   Krikor Melkonian
1843 - 1920

Built in 1926 to last forever.
Must reopen to save the
Western Armenian Language

Garabed Melkonian
1849 - 1934
You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2016 Melkonianforever.org - Established in 2004