Time in Los Angeles -


 

Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honor


Old Pontifical Residence re-opened
at the Mother See of Holy Etchmiadzin
through the generous donation of
AGBU President Mr. Berge Setrakian
and Mrs. Vera Setrakian (Click to read more)

Mr. President, when you will be doing
the ribbon cutting for
re-opening ceremony of Melkonian School?

Հարիւրաւոր Մելգոնեանցիներու գրիչները կուլան

Ցարդ՝ Մելգոնեան շրջանաւարտներու նամակները մնացին անպատասխան
Վարդգէս Գուրուեան (Նամակին Համադրողը) եւ շրջանաւարտներու խումբը
Հարց կուտան հետեւեալ նամակներուն պատճէնը ստացողներուն եւ կ՛ուզեն
գիտնալ թէ անոնք ինչ միջոցներով կը մտադրեն փրկել մեր ճակատագիրը:
Նոր դրամահաւաքի պէտք չկայ, ունինք Մելգոնեանի նման «Պահապան» մը:

Կը հրապարակենք երկրորդ նամակներուն պատճէնը ուղղուած
► ՀԲԸՄի Նախագահ Պերճ Սեդրակեան
► ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգիսեան
► Սփիւռքի Նախարարուհի Հրանուշ Հակոբեան
Ստացանք Սփիւռքի Նախարարութեան պատասխան նամակը
♥ Կը կցենք նամակին պատճէնը . . . կարդալ հոս
Կը յուսանք մօտիկ ապագային, միւս հասցէատէրերը կը հետեւին
Սփիւռքի Նախարարութեան օրինակին եւ առանց վարանումի,
յստակօրէն մեզի փոխանցեն իրենց տեսակէտը Մելգոնեանի հարցով:
Օգտագործենք մեր «Հարստութիւնը» կանխելու համար մեր ազգին դէմ
ներկայ եւ ապագայ՝ դիտումնաւոր կամ ոչ, բնաջնջումի հարուածները:
► Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց
► Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Նամակները մնացած են անպատասխան կը գրէ
http://www.armweeklynews.am/w/wp/p356.php
Այս անգամ կը հրապարակենք «Փակ» նամակ, եթէ բաց նամակը կը մնայ
անպատասխան, գուցէ Փակ անուանուող նամակը կը հետաքրքրէ հասցէատէրերը:

The purpose of our letters sent to the President of Armenia
and to two Armenian Catholicos should not be misinterpreted,
we are not holding them responsible for the closure of Melkonian,
everybody who reads our letters knows that,
we only ask them to use their authority to put pressure on AGBU,
reopen Melkonian Educational Institute. It's very crucial.
We know that the ball is in AGBU's court.
The Central Board of AGBU bears the consequences of their decision.
The Permanent Melkonian Endowment Fund established in 1925
in the amount of $4,647,020 (source AGBU) remains unaccounted for.
Its pupose was to provide income for maintaining the School. Not to spend it!
This is huge and highly classified, considering its current value.
Melkonian Properties and Funds are kept on AGBU Geneva books.
Only few people know of its existance.

We wonder, why Gulbenkian Foundation and AGBU don’t partner to safeguard the Western Armenian Language?

Recently, Gulbenkian Foundation's Armenian Communities Department (ACD)
which has an average annual budget of $3 millions announced a major plan
to safeguard and develop the Armenian language and culture in the Diaspora.
The plan calls for support to Armenian educational institutions;
help train Armenian teachers and promote Armenian studies.
While this sounds noble, observers believe it is too little and too late for
the Gulbenkian Foundation to take on such an ambitious project.
The Foundation has appointed Dr. Razmik Panossian as Director of the ACD
and according to Gregory T. Simonian, MD, Chairman of Hovnanian
School Board of Trustees, the Hovnanian School’s Principal,
Anahid Garmiryan, has been selected to be the Senior Program Officer
for Western Armenian Language Support at the above ACD .
The primary tasks for this position are managing the Armenian
Diasporan school grants, teacher preparation programs and
other projects to strengthen the Western Armenian Language...

Source: Armenian Interest Newsletter, Issue #319, July 20, 2014
Note: The Hovnanian School is in New Milford, NJԱրդեօ՛ք
Անդրադարձ՝ Ազնիւ Պալատունի (կարդալ)Time is like a river. 
You cannot touch the passing water twice,
because the flow that has passed will never pass again.
The Blood of Innocent Children
We expect Mr. Berge Setrakian to have the courtesy and reply to
the official letter sent to him by Mr. Vartkes Kourouyan,
it is not the Open Letter published in the news media, it is personal,
requesting the reopening of Melkonian School, now a ghost town,
to shelter and educate the Syrian Armenian children.

This request is a matter of life and death,
if Mr. Setrakian does not get it, where is the AGBU Board.
They should order something which is not on their "Menu".

Ardem Sargsyan Interviews Vartkes Kourouyan on USArmenia TV
Published by SuperJirair via YouTube

Սուրիահայութիւնը,
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը
Եւ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը
Վարդգէս Գուրուեան
Կարդալ յօդուածը: Հայերէն ԱնգլերէնԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ԳՈՑ ԱԿԱՆՋՆԵՐՈՒՆ - ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ

ՃԱՔՃՔՈՂ ՊԱՏԵՐՈՒ ԴԻՄԱՑ - ԱՒԵՏԻՍ ՌԱԶՄԻԿ
(ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ ՓԱԿՄԱՆ
10-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԻԹՈՎ) Կարդալ Հոս


Մ.Կ.Հ.ի վերաբացումը կենսական է: Պրն.Վարդգէս Գուրուեան
ՄԿՀ վերաբացումի «Կոչ, Բաց Նամակ»ին Առիթով
Արեւմտահայերէն Լեզուի Փրկութեան եւ Պահպանութեան ՀամարԿոչ - Բաց Նամակ
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Պատկառելի Կեդրոնական Վարչութեան

and


Remarks and Comments keep pouring into our Mailbox,
that shows how infuriated are so many people who are
not infected by the «Անտարբերութիւն» sickness.

Որեւէ ժամանակ Մելգոնեանը իր դերը չի կորսնցներ։ Սփիւռքը այնքան
յեղյեղուկ իրականութիւն է, որ Մելգոնեանի պէս ամրակուռ կառոյց
մը միշտ կրնայ վստահելի խարիսխ հանդիսանալ մեր ապագային։
Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, ՄԿՀ Լիբանանի Սանուց Միութեան Ատենապետ

Dear AGBU Members,
This school is a National Treasure destined to protect and educate
our children worldwide. You have the power and the honor to bring
this establishment back to his historic mission.
We are ancient people who unanimously must cherish something
which is priceless. No new school can replace this one.
It is one of a kind. It cannot be sold !
Please think with your hearts and reopen Melkonian.

Thank you ! Nadia Tanal, New York

Letter to Mr. Setrakian by Vahan Tanal
Letter to Mr. Setrakian by Dikran Karakashian
Reopen Melkonian - Archbishop Avak Asadourian
Exchange of emails between Arman Ayaltin and
Vartan Abdo, Editor-in-Chief of Newsletter
"Armenian Interests"
and www.ArmenianRadioNJ.net

Miscellaneous Remarks and Comments
More Remarks and Comments

Հայ Լեզուի եւ Մշակոյթի Լքուած Հաստատութիւնը կարելի չէ
վերականգնել այլուր: Մելգոնեանի փակումէն Ութը տարիներ
յետոյ, ազգապահպանութիւնը աւելի վտանգուած է անկասկած:
Թո՛ղ Հ.Բ.Ը.Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը վերարծարծէ
Մելգոնեանի հարցը վերահաստատելով անցեալի փառքը
Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով:
Այս ՀԲԸՄ-ի պարտքն է:


«Այբ: Մենք ստեղծում ենք 21-րդ դարի հայկական դպրոց»
Note: This same foundation has asked AGBU to allow them
to re-open Melkonian in Cyprus,
but AGBU has not even replied to their request.
AGBU headed by Mr. Setrakian remains adamant.
The Diaspora is bleeding because of failed leadership.
We want to see change . . .Read the Revival of Melkonian Project by Ayb

Schools are a powerful, if not the only, stimulus for achieving
the historical, cultural and spiritual wholeness of the Armenian nation .
Ribbon cutting of Cultural Centers is not the solution to our failures!

Don't thrash this project, lifetime opportunity, listen and cooperate.
Never abandon your most fundamental duties!

Մելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը

Սփիւռքի Հայկական Համացանցային Կապեր
Փնտռել հոս . . .

«ԱԶԳ» Օրաթերթ 02-26-2011
Փրկել Արեւմտահայերէնը՝ Մելգոնեան Կրթական Նոր Հաստատութեան ՕգնութեամբMelkonian Brothers

Krikor
& Garabed


You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2014 Melkonianforever.org - Established in 2004
Monday, July 28, 2014